کدگذاری سیم و کابل به روش استاندارد VDE
کد گذاری کابل
سیم تک رشته مفتولیA
سیم مفتولیD
هادی سیم تک رشته افشانAF
کابل رابط برای بار مکانیکی سبکLH
کابل رابط برای بار مکانیکی متوسطMH
کابل رابط برای بار مکانیکی سنگینSH
کابل رابط برای بارهای مخصوصSSH
کابل کنترل - کابل جوشSL
کابل کنترلS
کابل کنترل سبکLS
کابل تختFL
کابل سیلیکونیSI
بند تخت دو رشتهZ
رشته شیشه‌ایGL
رشته استرند شده مطابق استاندارد (VDE 0812)LI
رشته استرند شده از مفتول‌های خیلی نازک مطابق استاندارد (VDE 0812)LIF
حالت‌های خاص
سیم مهارT
پایدار در برابر روغنO
تاخیر انداز شعلهU
پایدار در برابر آب و هوا و عوامل جویW
حفاظ به صورت بافتC
حفاظ با سیم مسیD
بافت سیم فولادی برای محافظت فیزیکیS
مواد روکش
پی وی سیY
پی وی سی شبکه‌ای شدهX
الاستومرهاG
مواد بدون هالوژنHX
پلی اورتانP
مواد عایقی
پی وی سیY
پی وی سی شبکه‌ای شدهX
الاستومرهاG
مواد بدون هالوژنHX
هادی محافظ
بدون رشته محافظO
دارای رشته محافظJ