نمایندگی ارومیه / فروشگاه الکتروثابت

خیابان سرداران ۱ - نبش کوی ۱۹ - پلاک ۱۹ - ساختمان اسپوتا - فروشگاه الکتروثابت
تماس با نمایندگی

نمایندگی تهران/ فروشگاه آتشنشان

تهران لاله زار - پاساژ اتحادیه - طبقه ۱ - پلاک ۱۶- فروشگاه آتشنشان
تماس با نمایندگی

نمایندگی فارس/ الکترونیکی همایونی

آدرس : خیابان قاانی شمالی - نبش منوچهری - الکتریکی همایونی
تماس با نمایندگی

نمایندگی اصفهان/ فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک

آدرس : خیابان فردوسی - روبه روی بانک ملت - فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک
تماس با نمایندگی
نمایندگی آقای بابایی

تهران / فروشگاه آتشنشان

تهران لاله زار - پاساژ اتحادیه - طبقه ۱ - پلاک ۱۶- فروشگاه آتشنشانی

شماره تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۹۵۵۵
تلفن همراه: ۰۹۹۱۲۳۰۰۴۰۶
نمایندگی آقای ارسطویی

اصفهان / فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک

آدرس : اصفهان - خیابان فردوسی - روبه روی بانک ملت - فروشگاه فیلدار جم راد الکتریک

شماره تلفن: ۰۳۱۳۲۲۱۳۰۱۲
نمایندگی آقای همایونی

شیراز / کالا برق همایونی

آدرس :  شیراز - خیابان قاانی شمالی - نبش منوچهری - الکتریکی همایونی

شماره تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۳۷۲۷
نمایندگی آقای یحیی زاده

ارومیه / فروشگاه الکتروثابت

آدرس: ارومیه - خیابان سرداران ۱ - نبش کوی ۱۹ - پلاک ۱۹ - ساختمان اسپوتا - فروشگاه الکتروثابت

شماره تلفن: ۰۴۴۳۲۲۴۵۱۹۰