ولتاژ نامی، ولتاژ کار:
ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون‌های الکتریکی بر اساس آن انجام می‌شود، ولتاژ نامی گفته می‌شود.

مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183، ولتاژ کابل‌ها به صورت U₀/U تعریف می‌شود به طوری که:

  • U₀  برابر است با  مقدار ولتاژ موثر بین هر رشته زمین (پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت)
  • U  برابر است با مقدار ولتاژ موثر بین هادی های فاز

نکته: برای سیستم سه فاز U = √3 U₀ می‌باشد.

  • Um   برابر است با حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می‌شود U₀/U (Um)

از آنجا که عایق کابل پلاستیکی با ولتاژ نامی U₀/U = 0.6/1kV و تمامی کابل‌های با میدان شعاعی (کابل‌های تک رشته) برای ولتاژ U₀ اندازه‌گیری می‌شوند، این کابل‌ها برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند:

  • در سیستم‌های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشند، با ولتاژ نامی Um = 2U0
  • در سیستم‌های تک فازی که یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um = 2U0 
ولتاژ بین هادی‌ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعیین شده را ولتاژ کار می‌نامند.
مشخصات کابل-ولتاژ نامی
برای جریان تک متناوببرای سیستم سه فازولتاژ نامی
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV)هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.61.210.6/1
3.67.263.6/6
612106/10
12242012/20
18363018/20
مشخصات حداکثر ولتاژ کار مجاز
برای جریان تک متناوببرای سیستم سه فازولتاژ نامی
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV)هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.61.210.6/1
3.67.263.6/6
612106/10
12242012/20
18363018/20
کابلی که ولتاژ نامی U₀/U آن 0.6/1kV است مجاز به استفاده در سیستم‌های جریان مستقیمی می‌باشد که در آن حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از 1.8kV تجاوز نکند.